Spaanse Robin Hood lichtte banken op

Robin Hood, de jeugdheld van velen, lijkt gereïncarneerd in een Spaanse activist. Enric Duran leende bijna een half miljoen euro van Spaanse banken om het geld vervolgens te investeren in antikapitalistische initiatieven.

De Spaanse wel­doe­ner leende tus­sen 2006 en 2008 grote bedra­gen bij 39 ver­schil­lende Spaanse ban­ken. Met het geld steunde hij bewe­gin­gen die het hui­dige sys­teem in twi­j­fel trek­ken.

Met zijn acties pro­beert de voor­ma­lig tafel­ten­nis­coach aan te tonen hoe mak­ke­lijk het is om ban­ken om de tuin te lei­den en hoe mak­ke­lijk geld gege­ne­reerd kan wor­den.
Werk­wi­jze

Duran, inmid­dels omge­doopt tot de Robin Hood van de ban­ken, pro­beerde eerst per­soon­lijke lenin­gen aan te vra­gen. Nadat dit mis­lukte weefde hij een inge­wik­keld web van geheime iden­ti­tei­ten, accounts en beta­lin­gen. Het meeste van het geld leende hij uitein­de­lijk onder de naam van een onbes­taand tele­vi­sie­be­dri­jf. Onder die naam kreeg hij het voor elkaar om bij­na 500,000 euro te lenen.
Vlucht

Door de grote schul­den en ver­schil­lende rechts­za­ken, aan­ges­pan­nen door de bena­deelde ban­ken, is Duran ged­won­gen om onder te dui­ken. Toch heeft hij geen spi­jt van wat hij heeft gedaan. “Ik ben trots op mijn daden,” ver­telde hij tij­dens een inter­view met The Guar­dian. Hij legt uit dat het geld moge­lij­khe­den heeft gecreëerd : “Het geld heeft een bewe­ging moge­lijk gemaakt waar­bij we alter­na­tie­ven kun­nen ont­wik­ke­len. Het stelde ons in staat om een sterk net­werk te vor­men waar ver­schil­lende ini­tia­tie­ven samen komen.”

In 2009 werd Enric Duran in Spanje gear­res­teerd. Hij bracht twee maan­den in de gevan­ge­nis door voor­dat hij op borg­tocht werd vri­j­ge­la­ten. Afge­lo­pen februa­ri vluchtte de Span­jaard nadat bekend werd dat hem 9 jaar gevan­ge­niss­traf boven het hoofd hangt.
Debat

Duran hoopt dat zijn acties een wereld­wi­jd debat over de eco­no­mische cri­sis voe­den. Hij bracht de anti­ka­pi­ta­lis­tische bewe­ging aan het licht juist op het moment dat veel Span­jaar­den zich in de steek gela­ten voel­den door het hui­dige kapi­ta­lis­tische sys­teem.

De cri­sis is van grote inv­loed geweest op de Spaanse eco­no­mie. De vast­goed­markt stortte als gevolg van de cri­sis in 2008 en 2009 in elkaar en de wer­ke­loo­sheid nam toe. Op dit moment zit meer dan één op de vier Span­jaar­den zon­der werk.

Van decem­ber 2012 tot en met decem­ber 2013 heeft Spanje in totaal 41,3 mil­jard euro aan nood­kre­die­ten ont­van­gen uit het nood­fonds ESM (Euro­pean Sta­bi­li­ty Mecha­nism) voor de her­ka­pi­ta­li­sa­tie van Spaanse ban­ken. Het steun­pro­gram­ma aan Spanje is op 31 decem­ber 2013 beëin­digd.

In mei 2013 kreeg Spanje van de Euro­pese Com­mis­sie uits­tel tot 2016 om het begro­ting­ste­kort terug te drin­gen tot min­der dan drie procent van het bru­to bin­nen­lands pro­duct.
Indi­gna­dos

Vol­gens Duran is de anti­ka­pi­ta­lis­tische bewe­ging uit­ge­groeid tot een bewe­ging die wordt ges­teund door dui­zen­den Span­jaar­den. Als voor­beeld noemt hij de Indi­gna­dos, een bewe­ging die in 2011 vele Spaanse plei­nen bezette en zich later samen­voegde met de Occu­py-bewe­ging.

De ban­ken en het finan­ciële sys­teem zijn vol­gens de Indi­gna­dos de oor­zaak van de finan­ciële en eco­no­mische cri­sis en de bezui­ni­gin­gen in de sociale voor­zie­nin­gen die Euro­pese rege­rin­gen in 2011 door­voer­den. Ze vin­den het niet kun­nen dat poli­ti­ci onder inv­loed staan van de finan­ciële elite.
Door­zet­ting­sver­mo­gen

Zelfs nu de Robin Hood van Spanje is onder­ge­do­ken bli­jft hij de ban­ken nauw in de gaten hou­den. Op zijn blog zegt hij : “Vanop een afstand obser­veer ik nog steeds de ban­ken die gewoon door­gaan op dezelfde weg. Ze heb­ben nog steeds dezelfde pri­vi­leges en voe­ren dezelfde des­truc­tieve prak­tij­ken uit die mij jaren gele­den ins­pi­reer­den tot mijn acties.”

Duran stelt dat hij actie zal bli­j­ven voe­ren voor een eer­lij­ker samen­le­ving en wil nu ook aan­dacht ves­ti­gen op het falende juri­dische sys­teem dat hem, naar eigen zeg­gen, ged­won­gen heeft om onder te dui­ken.

Vol­gens Duran kun­nen de gedu­peerde ban­ken iets leren uit zijn acties. Hij weet inmid­dels als de beste waar het mis­gaat bij het toe­ken­nen van lenin­gen en zou maar al te graag alter­na­tie­ven aan­dra­gen.

Door Claire Jan­sen op dewereldmorgen.be

http://enricduran.cat/