Action contre l’exclusion des sans-papiers des cours de néerlandais

14.06 2011 /
12u, Ladeuzeplein à Leuven

ACTIE tegen uits­lui­ting van men­sen zon­der papie­ren uit de les­sen Nederlands

14 juni, 12u, Ladeu­ze­plein

voor het Huis van het Nederlands,

Sinds begin mei voert een actie­groep (bes­taande uit leer­krach­ten CVO’s, CBE’s, Samen­le­ving­sop­bouw, inte­gra­tie­sec­tor, juris­ten Liga voor de Men­sen­rech­ten, vak­bon­den,…) actie tegen de uits­lui­ting van men­sen zon­der papie­ren uit de les­sen Neder­lands (in feite uit alle les­sen) in het volwassenenonderwijs.
Het decreet dat de bewuste maa­tre­gel bevat, is intus­sen door de Com­mis­sie Onder­wi­js geraakt. Het is nu onder­weg naar het Vlaamse Par­le­ment, waar het op don­der­dag 16 juni zal ges­temd worden.
Wij zijn hier erg veront­waar­digd over ! Onder­wi­js is een basis­recht voor iede­reen. Onder­wi­js is er om kan­sen te bie­den, niet om kan­sen te ontnemen !
Om onze Vlaamse par­le­men­ta­riërs op andere gedach­ten te bren­gen, plan­nen we een pro­tes­tac­tie op dins­dag 14 juni van 12u tot 13u in een aan­tal Vlaamse steden.
De actie in Leu­ven zal plaats­vin­den op het Ladeuzeplein.
De actie wordt op het­zelfde moment ook gevoerd in o.a. Brus­sel, Kor­trijk, Gent, Sint-Nik­laas, Antwerpen,…

Wat zal er pre­cies gebeuren ?
Vanaf 12u ver­za­melt iede­reen op het Ladeu­ze­plein voor het Huis van het Neder­lands. De bedoe­ling is om een grote Baby­lo­nische spraak­ver­war­ring te creë­ren. Men­sen pra­ten tegen elkaar in aller­lei talen, pro­be­ren te com­mu­ni­ce­ren, met hand en tand hun verhaal aan de col­le­ga te ver­tel­len. Wat helaas alle­maal niet lukt wegens geen gemeen­schap­pe­lijke taal. Op die manier willen we sym­bo­lisch tonen wat de uits­lui­ting van men­sen uit les­sen Neder­lands tot gevolg kan heb­ben. Om 12u30 vers­tomt het gebab­bel en ein­digt in 2 minu­ten volle stilte (het­zelfde gebeurt op dat moment in de andere ste­den). Daar­na licht een woord­voer­der van de actie­groep de actie kort toe voor publiek en pers.

Ver­dere infor­ma­tie over het decreet en over de stand­pun­ten van de onder­wi­js­sec­tor, de inte­gra­tie­sec­tor, de vak­bond­sor­ga­ni­sa­ties en poli­tieke par­ti­jen op onders­taande link.
http://warmenwijs.webnode.com/

Je kan nog steeds de peti­tie onder­te­ke­nen op : http://www.ipetitions.com/petition/lessen_nederlands_ook_voor_mensen_zonder_papieren/ (negeer gerust de oproep tot gift) 

En volg ons op face­book : www.facebook.com/pages/Lessen-Nederlands-ook-voor-mensen-zonder-papieren/172153189508950?sk=wall

Kebe Ibra­him

Edu­ca­tief mede­wer­ker IC-Brus­sel & Vlaams-Brabant

Tel : 02 557 87 75 (Brus­sel)

Tel : 016 29 81 20 (Leu­ven)

Gsm : 0495 68 93 99

mail : ibrahim.kebe@internationaalcomite.be

www.internationaalcomite.be