Concert van La LOUVE Heureuse

07.09 2018 /
18h Gemeenschapscentrum WaBo. Delleurlaan 39-43, 1170 Bruxelles

Samen het wee­kend in met een concert van La LOUVE Heureuse
Ven­dre­di 7 sep­tembre à 18h
Gemeen­schaps­cen­trum WaBo
Del­leur­laan 39 – 43, 1170 Bruxelles (Water­mael-Boits­fort)

La Louve Heu­reuse zingt Vio­le­ta Par­ra. Feli­sa Cere­ce­da Par­ra, klein­doch­ter van Vio­le­ta, en Ylva Berg zin­gen a capel­la het reper­to­rium van Vio­le­ta Par­ra, een uit­zon­der­lijk figuur uit het Lati­jns-Ame­ri­kaans kunstpatrimonium.
Voor hen vor­men sociaal enga­ge­ment en zang één geheel.

Vri­j­dag 7 sep­tem­ber om 19:30 tij­dens ‘Samen het wee­kend in’.

Pri­js : 5€ met gra­tis ape­ri­tief-empa­na­das aan demo­cra­tische pri­js vanaf 18:00.

sur fb