Debat : ISLAM(OFOBIE) IN BRUSSEL ?

22.12 2012 /
20h>22h Pianofabriek Fortstraat 35 - 1060 Brussel

mar­di 22 jan­vier 2013 à 20:00 – 22:00

Naar aan­lei­ding van het boek “Werel­den van ver­schil” van Bilal Benyaich en Zibar Omar

Met Bilal Benyaich (Serv, HuB) en Meryem Kan­maz (Mana vzw)

Mode­ra­tor : Sami­ra Ben­da­di (MO*)

De Islam is sinds de tweede helft van vorige eeuw aan­we­zig in de hoofd­stad. Momen­teel zou 22% van de Brus­se­laars mos­lim zijn, en er wordt ver­wacht dat dit per­cen­tage tot 29,7 kan groeien tegen 2030. Tege­lij­ker­ti­jd doet zich een proces van radi­ca­li­se­ring onder deze min­de­rheid voor. Het gevoel bes­taat dat een deel van die mos­lims hun geloof nog met meer over­tui­ging wil bele­ven, met als media­tieke uit­was­sen ver­schi­jn­se­len zoals Sharia4Belgium. Of dit nu een over- of een unders­ta­te­ment is, de ang­st voor de “isla­mi­se­ring” van onze samen­le­ving is een feit. Er wordt in het publiek debat sinds 9/11 open­lijk een amal­gaam gemaakt van islam, sek­sisme, onder­druk­king, anti­se­mi­tisme, geweld, zelfs ach­ter­lij­kheid en fas­cisme. Dit alles onder het mom van reli­gie­kri­tiek. Hoe lang is deze tegens­tel­ling in onze hoofd­stad nog houdbaar ?

Meryem Kan­maz is inhou­de­lijk expert bij Mana vzw. Meryem behaalde de doc­tors­ti­tel in de Poli­tieke en Sociale Weten­schap­pen, met haar doc­to­raats­werk, “Mos­keeën in Gent : Tus­sen Sub­cul­tuur en Sociale Bewe­ging. Eman­ci­pa­tie­dy­na­mie­ken van Mos­lim­min­de­rhe­den in de Dia­spo­ra”. Meryem Kan­maz was ook reeds werk­zaam als coör­di­na­tor van het migran­ten­vrou­wen-en meis­jes­cen­trum Casa Blan­ca te Vil­voorde en als redac­trice bin­nen­land bij De Standaard.

Bilal Ben Yaich is poli­ti­co­loog en auteur van het boek ‘Euro­pa, Israël en de Pales­ti­j­nen’. Hij stu­deerde poli­tieke weten­schap­pen aan de Vrije Uni­ver­si­teit Brus­sel en is werk­zaam als beleid­sme­de­wer­ker bij de sociaal-eco­no­mische raad van Vlaan­de­ren. Hij heeft, naast vele publi­ca­ties, onder andere onder­zoek gedaan naar reli­gie bij Marok­ka­nen in Brus­sel en de beeld­vor­ming hie­romtrent. Deze stu­die wordt ver­vat in het boek “Werel­den van ver­schil” dat bin­nen­kort uitkomt.