DocuLatino Brussels 2017

23.02 2017 /
19h30 Maison De l'Amérique Latine. rue du collège 27, 1050 Bruxelles

Docu­La­ti­no Brus­sels 2017

du 23 février à 19:30 au 25 février à 21:30

Mai­son De l’A­mé­rique Latine

rue du col­lège 27, 1050 Bruxelles

NEDERLANDS

Docu­La­ti­no is een film­fes­ti­val geor­ga­ni­seerd door CATAPA. Met een ste­vige selec­tie van docu­men­taires wordt de pro­ble­ma­tiek rond ont­gin­ning van natuur­lijke rijk­dom­men en sociale, eco­lo­gische en eco­no­mische gevol­gen daar­van in Lati­jns-Ame­ri­ka in the pic­ture gebracht. Spre­kers zul­len door mid­del van getui­ge­nis­sen of ach­ter­gron­d­in­for­ma­tie elke film kade­ren. De 9 de edi­tie van Docu­La­ti­no zal prach­tige docu­men­taires bren­gen in vier ver­schil­lende ste­den, nl. Leu­ven, Brus­sel, Ant­wer­pen en Lou­vain-La- Neuve.

In Brus­sel wor­den deze docu­men­taires ver­toond op de vol­gende data :

23/02 : WHERE DO YOU DRAW THE LINE ?

Where Do You Draw The Line ? ver­telt het verhaal van een inheemse gemeen­schap die stri­jdt tegen de ged­won­gen olie-ont­gin­ning in het Ama­zo­ne­re­gen­woud in Ecuador.

24/02 : A TAJO ABIERTO

A Tajo Abier­to (open-pit mijn) laat ons een kijkje nemen in het conflict dat een van de grootste goud­mi­j­nen ter wereld teweeg brengt. De docu­men­taire legt de ware aard van de goud-indus­trie bloot en geeft ons een beter zicht op wat de wer­ke­lijke pri­js van goud is.

25/02 : LAS DAMAS AZULES

Dit is een docu­men­taire over de vrou­we­lijke acti­vis­ten­groep Las Damas Azules (de blauwe vrou­wen), die zich ver­zet­ten tegen de mijn­bou­win­dus­trie in Peru. Ze verhef­fen hun stem voor de stri­jd om het water, de aarde en het leven en bren­gen tege­lij­ker­ti­jd het gen­der­the­ma op de tafel.

DIT EVENEMENT IS GRATIS.


De edi­tie in Leu­ven is tot stand geko­men door een samen­wer­king tus­sen CATAPA vzw, La Casa de Ame­ri­ca Lati­na, Cer­ti and Jus­tice et Paix.


ENGLISH

Docu­La­ti­no is a docu­men­ta­ry fes­ti­val with an excellent selec­tion of unique docu­men­ta­ries on the mana­ge­ment of natu­ral resources in Latin-Ame­ri­ca and the the social, eco­lo­gi­cal and eco­no­mic impact on the earth. Guest spea­kers will intro­duce eve­ry movie with tes­ti­mo­nies or strong back­ground infor­ma­tion. This 9th edi­tion of Docu­La­ti­no will pro­vide won­der­ful docu­men­ta­ries in the fol­lo­wing cities : Leu­ven, Brus­sels, Ant­werp and Lou­vain-La- Neuve.

For more infor­ma­tion on the scree­nings in other cities, see here : http://catapa.be/en/get-involved/stay-updated/activities/doculatino-2017

In Brus­sels, these docu­men­ta­ries will be shown at the fol­lo­wing dates :

23/02 : LAS DAMAS AZULES

Female acti­vists raise their voice in the struggle for water, earth and life while pla­cing gen­der issues on the table.

24/02 : WHERE DO YOU DRAW THE LINE ?
An indi­ge­nous com­mu­ni­ty fights against oil extrac­tion in the Ama­zon rain­fo­rest in Ecuador.

25/03 : A TAJO ABIERTO
‘Open Pit Mine’ illus­trates the true nature of the gold indus­try and informs us about the actual price of gold.

TRAILER : https://www.youtube.com/watch?v=RiP1tzOlcn0&feature=youtu.be

THIS EVENT IS FREE.


The edi­tion in Brus­sels is the result of a col­la­bo­ra­tion bet­ween CATAPA vzw, La Casa de Ame­ri­ca Lati­na, Cer­ti, CETRI, CINE CLUB and Jus­tice et Paix.