Hoe kijkt het vlaams nationalisme naar superdiversiteit in Brussel ?

25.09 2012 /
20h Pianofabriek 35 Fortstraat - 1060 Brussel
373176_480683908610489_1486587234_n.jpg

25 sep­tem­ber 2012 om 20:00

Naar aan­lei­ding van de lokale ver­kie­zin­gen op 14 okto­ber 2012

met Ico Maly (Kif Kif en UvT)

373176_480683908610489_1486587234_n.jpg“Een van de best bewaarde gehei­men van de Wets­traat”. Zo wordt de deel­name aan de gemeen­te­raad­sver­kie­zin­gen van de N‑VA in tien van de negen­tien Brus­selse gemeen­ten ver­kocht. De N‑VA vindt dat het bes­tuur beter en trans­pa­ran­ter moet, dat het sociale weef­sel in en rond Brus­sel vers­terkt moet wor­den en dat de vei­li­gheid omhoog moet.Ico Maly, coör­di­na­tor van Kif Kif, ver­de­digt eind okto­ber zijn proef­schrift aan de Univer
siteit van Til­burg waa­rin hij de ideo­lo­gie van de N‑VA onder de loep heeft geno­men. Hij kri­jgt de eer om onze lezin­gen­reeks van dit sei­zoen te ope­nen en zal de bevin­din­gen van zijn onder­zoek voors­tel­len en dui­den wat dat betekent voor een super­di­verse stad als Brussel.

Ico Maly is coör­di­na­tor van Kif Kif. Onder zijn redac­tie ver­scheen eer­der Cultu(u)rENpolitiek, dat in 2008 De Groene Water­man Publieks­pri­js won. Hij schreef ook De bes­cha­ving­sma­chine (EPO, 2009). In het najaar ver­schi­jnt zijn nieuwste boek : N‑VA. Ana­lyse van een poli­tieke ideo­lo­gie (EPO, 2012). Dit boek is de her­wer­king van zijn doc­to­raat dat hij eind okto­ber in Til­burg verdedigt.