Inleiding tot de Marxistische Economie

20.10 2020 / 19h - 20h30
Évènement en ligne - via facebook live
We zul­len het heb­ben over de eco­no­mische theo­rie van Karl Marx, Marx’ ana­lyse van het kapi­ta­lisme en het onts­taan van de eco­no­mische crisissen.
Tij­dens de uiteen­zet­ting en in de dis­cus­sie ach­te­raf is er ook aan­dacht voor de eco­no­mische actua­li­teit. Bove­nop een weten­schap­pe­lijke methode te zijn, is het Mar­xisme immers eerst en voo­ral een ins­tru­ment om de wereld te veranderen.
Inschri­j­ven ver­plicht (en gra­tis)! hier
Help mee het evenent te vers­prei­den, vb. via Face­book