March against Nato’s support of Turkish attack on Afrin

27.03 2018 /
12h Boudewijnlaan 30 (metro : Yzer), 1000 Brussel
turkey.jpg

March against Nato’s sup­port of Tur­kish attack on Afrin
Mar­di 27 mars à 12:00 — 15:00
Bou­de­wi­jn­laan 30 (nabij metro­halte Ijzer), 1000 Brussel

turkey.jpg

Laat ons op 27 maart in Brus­sel met dui­zen­den een sterke pro­tests­tem verhef­fen tegen de NAVO om de geno­cide en de moord­par­ti­jen te stoppen !

De fas­cis­tische Turkse staat voert een aan­val uit op Afrin om het te kun­nen bezet­ten, wat zal lei­den tot moord­par­ti­jen. Dit gebeurt met alle mid­de­len en wapens die de NAVO en haar lid­sta­ten ter bes­chik­king stel­len aan Tur­kije, met mede­we­ten en goed­keu­ring van de inter­na­tio­nale mach­ten en organisaties.

Het Turks leger, het tweede grootste van de NAVO, pleegt, met de uit­druk­ke­lijke toes­tem­ming van Rus­land, een geno­cide in Afrin. Dat het de mid­de­len en wapens gebruikt van de NAVO, maakt de NAVO direct mede­plich­tig. De vuile oor­log en bezet­ting in Afrin draagt de stem­pel van de NAVO.

Het heroïsche ver­zet van de bevol­king van Afrin heeft de impe­ria­lis­tische sta­ten en hun lokale waa­khond, de fas­cis­tische Turkse staat, erg ver­baasd. Sinds 20 janua­ri zijn we allen getuige van een boven­men­se­lijk en eer­vol ver­zet dat de ges­chie­de­nis zal ingaan. We staan op het punt dat de vol­ke­ren in de wereld in ver­zet moe­ten gaan om de plan­nen van de impe­ria­lis­tische mogend­he­den om het Koer­dische volk in bloed te smo­ren, tegen te hou­den. Het stilz­wi­j­gen van de inter­na­tio­nale mach­ten moe­digt moor­de­naar Erdo­gan aan. Daar­moe­ten wij ove­ral in ver­zet tegen komen.

De verant­woor­de­lij­kheid van de impe­ria­lis­tische mach­ten in de bar­baarse en geno­ci­daire aan­val van Tur­kije op de Koer­dische bevol­king, kan niet ont­kend wor­den. Hon­der­den bur­gers, kin­de­ren en vrou­wen, heb­ben tot nu toe het leven gela­ten door aan­val­len van het leger en moord­da­dige groe­pen van het Al Nus­ra front, Daesh en het Vrije Syrische Leger. Wij, Euro­pese demo­cra­tische mas­saor­ga­ni­sa­ties, vrou­wen- en jon­ge­re­nor­ga­ni­sa­ties, Koer­dische orga­ni­sa­ties uit alle delen van Koer­dis­tan, uit Tur­kije afkom­stige socia­lis­ten en revo­lu­tio­nai­ren, Bel­gische anti­fas­cis­tische en vre­de­sor­ga­ni­sa­ties, Assy­rische, Armeense, Ale­vi­tische, Yezi­dische, Isla­mi­tische en Chris­te­lijke orga­ni­sa­ties, kor­tom alle 94 orga­ni­sa­ties van het Euro­pese soli­da­ri­teits­plat­form voor Afrin, willen samen de soli­da­ri­teits­be­we­ging met Afrin nog gro­ter maken en het pro­test versterken.

Wij roe­pen iede­reen op om soli­dair te zijn en het pro­test van dins­dag 27 maart in Brus­sel te ver­voe­gen : alle Bel­gische anti-oor­log­sac­ti­vis­ten en voors­tan­ders van vrede, de vak­bon­den, de NGO’s, de anti­fas­cis­ten, de poli­ti­ci, de vrou­wen­be­we­ging en de vrien­den van de Koerden.

We roe­pen de bevol­king op om deel te nemen aan dit protest.
Van­daag is de dag dat we onze soli­da­ri­teit met de bevol­king van Afrin moe­ten uiten.
Van­daag is de dag dat we onze stem tegen de oor­log­sor­ga­ni­sa­tie NAVO moe­ten verheffen.
Van­daag is de dag dat we moe­ten tonen dat we mee­le­ven met de bur­gers­lach­tof­fers van Afrin.

AFRIN SOLIDARITEITSPLATFORM

Dins­dag 27 maart
Bou­de­wi­jn­laan 30 (nabij metro­halte Ijzer), 1000 Brussel
Ver­za­me­len : 12u, start beto­ging 13u30.
Eind­punt met mee­ting en toes­pra­ken : Schuman.

sur fb