Objectieve Neutraliteit ? debat met Fatma Arikoglu & Samira Azabar

25.03 2014 /
20h Pianofabriek, 35 Fortstraat - 1060 Brussel

BEELDBREKERS VOORBIJ WIJ & ZIJ

Maan­de­lijks kan je in de Pia­no­fa­briek terecht voor een uit­da­gende lezing. Ook dit sei­zoen staan we stil bij het inter­cul­tu­reel samen­le­ven, voor­bij het ‘wij & zij’-denken. Ver­schil­lende acto­ren op het ter­rein en een geïn­te­res­seerd publiek wor­den ges­ti­mu­leerd tot reflec­tie over vra­gen waar­mee we in de actuele super­di­verse samen­le­ving gecon­fron­teerd worden.

25 maart om 20:00

Over neu­tra­li­teit als moge­lijk excuus voor discriminatie

Met Fat­ma Ari­ko­glu & Sami­ra Azabar

Ver­te­gen­woor­di­gers van de ove­rheid moe­ten in hun contact met de bur­ger onpar­ti­j­dig zijn, daar is iede­reen het over eens. Onpar­ti­j­dig betekent dan dat de over­tui­ging van amb­te­na­ren, levens­bes­chou­wing of ideo­lo­gie even aan de kant gezet moet wor­den ten voor­dele van de gelijk­waar­dige dienst­ver­le­ning aan elke bur­ger. Het idee dat amb­te­na­ren hier­voor uit­wen­dige sym­bo­len die hun over­tui­ging, levens­bes­chou­wing of ideo­lo­gie ken­baar zou­den maken, zoals de hoofd­doek, moe­ten ver­mi­j­den, doet het laatste decen­nium ech­ter heel wat stof oplaaien. De ove­rheid gaf het start­schot, het onder­wi­js en de arbeid­smarkt volg­den zon­der aar­ze­len. De schoen­win­kel­ke­ten Torfs werd zelfs beloond voor haar pro­gres­sief diver­si­teits­be­leid door het zoge­naamde neu­tra­li­teits­prin­cipe in te voe­ren. In de prak­tijk zien we ech­ter dat voo­ral over­tui­gin­gen, levens­bes­chou­wing en ideo­lo­gieën die niet aan­vaard wor­den in de domi­nante samen­le­ving, zoals de islam, gepro­ble­ma­ti­seerd wor­den. Men­sen die afwij­ken van het poli­tiek cor­recte of wen­se­lijke wor­den op deze manier gedis­cri­mi­neerd. Ont­ken­nen we hier­mee niet de sub­jec­ti­vi­teit van de zoge­zegd neu­trale meer­de­rheid van onze samen­le­ving en haar poli­tieke ver­te­gen­woor­di­ging ? Is het actueel vurig plei­dooi voor ‘neu­tra­li­teit’ een nieuwe vorm van racisme, sek­sisme of homofobie ?

Sami­ra Aza­bar is mas­ter in de Socio­lo­gie en volgde een pos­ta­ca­de­mische oplei­ding “ver­die­ping in isla­mi­tische god­sdienst” aan de uni­ver­si­teit van Ant­wer­pen. Naast haar edu­ca­tief werk bij Motief vzw, is zij onder meer medeo­prichts­ter van Boeh ! (Baas over eigen hoofd!).

Fat­ma Ari­ko­glu is als com­mu­ni­ca­tie­we­ten­schap­per ver­bon­den aan ella, het Ken­nis­cen­trum gen­der en etni­ci­teit. Voor­dien was ze onder­zoeks­me­de­wer­ker bij de Neder­land­sta­lig vrou­wen­raad. Ze is de dri­j­vende kracht ach­ter het vrou­wen­luik van ella en laat geen kans onbe­wust om gen­der­me­cha­nis­men bloot te leggen.

Beeld­bre­kers – Voor­bij wij & zij, een uit­da­gende ges­prek­ken­reeks rond inter­cul­tu­reel samenleven

29 april 2014

“Post­ko­lo­niale armoede?” Armoe­de­bes­tri­j­ding vanuit een post­ko­lo­niaal perspectief

Nadia Fadil & Sarah Demart

Toe­gang : €5 / €4 (leden, werk­zoe­ken­den) / €1,25 (art.27) Tel­kens om 20:00
Orga­ni­sa­tie : Pia­no­fa­briek, MO*, Mase­reel­fonds en Kif Kif – Volg ons op Face­book