Online-discussie : We are the 99%! — Inleiding tot het marxisme

29.09 2020 / 19h - 20h30
Évènement en ligne - via Zoom et via facebook

https://www.facebook.com/events/721215218434054/

Gra­tis) inschri­j­ving ver­plicht ! Schri­jf je hier in
De dis­cus­sie zal gedu­rende 30min inge­leid wor­den, waar­na er ruimte is voor dis­cus­sie (onder lei­ding van een moderator).
Marx is terug van weg­ge­weest. Zelfs de mas­sa­me­dia kop­pen bij tijd en wijle dat Marx gelijk had. Behalve dan dat hij zijn geloof stelde in een sociale revo­lu­tie… Vanuit hun pers­pec­tief beke­ken, is dat een logische kron­kel. Jam­mer genoeg voor hen, doen revo­lu­ties zich wel dege­lijk voor. Ook van­daag beweegt de wereld zich in die rich­ting. Ove­ral ter wereld zijn men­sen op zoek naar een alter­na­tief voor het kapi­ta­lisme. Ze zoe­ken een verk­la­ring voor de sociale en eco­lo­gische ravage die het sys­teem aan­richt. Het mar­xisme kan dat bie­den, en scho­telt ook een alter­na­tief voor : socia­lis­tische maatschappijverandering.