Theo Francken à la VUB

15.05 2018 /
16h30 LVSV Brussel. Pleinlaan 2, 1050 Bruxelles

Theo Fran­cken keert terug naar de VUB
Mar­di 15 mai à 16:30 — 18:30
LVSV Brussel
Plein­laan 2, 1050 Ixelles

Op dins­dag 15 mei zal Staats­se­cre­ta­ris voor Asiel en Migra­tie Theo Fran­cken een lezing komen geven aan de Vrije Uni­ver­si­teit Brussel.

Dit eve­ne­ment vindt plaats 1 jaar nadat een pro­tes­tac­tie van extreem-linkse mani­fes­tan­ten een lezing van de heer Fran­cken op de VUB onmo­ge­lijk maakte. Rec­tor Caro­line Pau­wels nodigde de staats­se­cre­ta­ris toen uit om als­nog een lezing te hou­den aan onze uni­ver­si­teit. Ter ver­de­di­ging van het recht op vrije mening­sui­ting en de waar­den van het Vrij Onder­zoek bes­lo­ten het Libe­raal Vlaams Stu­den­ten­ver­bond Brus­sel en Jong N‑VA Brus­sel de han­den in elkaar te slaan en een nieuw eve­ne­ment op poten te zetten.

De lezing zal gaan over ‘Actuele uit­da­gin­gen inzake Asiel en Migra­tie’. Er zal een voor­woord wor­den gege­ven door rec­tor Caro­line Pau­wels, na afloop volgt een receptie.

JONG N‑VA Brussel
LVSV Brussel

fb