Vrouwelijk verzet in Palestina – Documentaire ‘Amazones’

27.03 2018 /
19h 30 RITCS Cinema. Rue Antoine Dansaert 70, 1000 Bruxelles

Vrou­we­lijk ver­zet in Pales­ti­na – Docu­men­taire ‘Ama­zones’

27 mars 2018
19h 30 RITCS Cine­ma. Rue Antoine Dan­saert 70, 1000 Bruxelles

De docu­men­taire ‘Ama­zones‘ gaat in op vrou­we­lijk ver­zet in Pales­ti­na. In een nages­prek met de makers komt de behan­de­ling van min­der­ja­rige gevan­ge­nen aan bod, vrou­we­lijk ver­zet en de moei­lij­kheid van jour­na­lis­tiek werk over Israel&Palestina.

De docu­men­taire ‘Ama­zones’ werd gemaakt door een team jour­na­lis­ten van Can­vas onder lei­ding van Pha­ra De Aguirre. Ze bes­tu­deert vrou­we­lijk ver­zet vroe­ger en nu in Pales­ti­na en peilt ook naar de motie­ven van Israë­lische vrou­we­lijke soldaten.

De bezet­ting en kolo­ni­sa­tie van Pales­ti­na duurt bij­na 70 jaar maar bli­jft nog steeds bran­dend actueel. De leven­som­stan­di­ghe­den van veel Pales­ti­j­nen zijn pre­cair en een poli­tieke oplos­sing is nog niet in zicht. Rede­nen genoeg om ons licht te wer­pen vanuit de unieke inval­shoek van het vrou­we­lijk verzet.

Kom langs met een kri­tische blik en stel de vra­gen die op je lip­pen branden !

Geor­ga­ni­seerd met steun van VGC.