ONZE TOEKOMST — NOTRE AVENIR

Vijfendertig verenigingen werkten in 2012 samen aan verschillende thema’s die zij belangrijk vinden voor Onze Toekomst in Brussel. Trente-cinq associations ont travaillé ensemble en 2012 sur diverses questions qu'ils jugent importantes pour Notre Avenir à Bruxelles.

NL
Vij­fen­der­tig vere­ni­gin­gen werk­ten in 2012 samen aan ver­schil­lende thema’s die zij belan­grijk vin­den voor Onze Toe­kom­st in Brus­sel. Gedu­rende het pro­ject bereik­ten we meer dan 100 vri­j­willi­gers van ruim 50 vere­ni­gin­gen, die betrok­ken wer­den bij de tra­jec­ten Onder­wi­js, Actief Bur­ger­schap en Samen-leven in Diversiteit.

Dit pro­ject is een ini­tia­tief van het Min­de­rhe­den­fo­rum en de vol­gende Brus­selse fede­ra­ties : IC, FAAB,FMV,FORA, FZO-VL, RVDAGE, TUB, UTV, FMDO. Het Min­de­rhe­den­fo­rum is de koe­pe­lor­ga­ni­sa­tie van 13 erkende fede­ra­ties in Vlaan­de­ren en Brus­sel, die meer dan 1000 vere­ni­gin­gen ver­te­gen­woor­di­gen. Dit pro­ject is mede moge­lijk gemaakt door de steun van de VGC.

FR
Trente-cinq asso­cia­tions ont tra­vaillé ensemble en 2012 sur diverses ques­tions qu’ils jugent impor­tantes pour Notre Ave­nir à Bruxelles. Au cours du pro­jet, nous avons atteint plus de 100 béné­voles de plus de 50 asso­cia­tions, qui ont été impli­qués dans les tra­jets Ensei­gne­ment, Citoyen­ne­té Active, et Vivre Ensemble en Diversité.
Ce pro­jet est une ini­tia­tive du Forum des mino­ri­tés eth­ni­co-cultu­relles et les fédé­ra­tions bruxel­loises IC, FAAB, FMV, FORA, FZO-VL, RVDAGE, TUB, UTV, FMDO. Le Forum des mino­ri­tés est l’or­ga­ni­sa­tion cou­pole des 13 fédé­ra­tions recon­nues en Flandre et à Bruxelles, qui repré­sentent plus de 1000 asso­cia­tions. Ce pro­jet a été ren­du pos­sible grâce au sou­tien de la FC

EN LIEN :