18 Kanakse jongeren komen aan in Brussel !

Persbericht van ZIN TV

Brus­sel, 21 tot 25 novem­ber 2010

Van Nou­méa naar Brussel,
een ont­moe­ting van jon­ge­ren uit de wijken

Uit­ge­no­digd in Fran­krijk door de Mou­ve­ment de l’immigration des Ban­lieues (Bewe­ging van immi­gra­tie uit de bui­ten­wij­ken) en het Forum Social des Quar­tiers Popu­laires (Sociaal Forum van Popu­laire Wij­ken), reist een dele­ga­tie van 18 Kanakse jon­ge­ren uit de bui­ten­wij­ken van Nou­méa in Nieuw-Calé­do­nië, door naar Brus­sel van 21 tot 25 november.

Het col­lec­tief ZIN TV ver­zorgt de Brus­selse agen­da van de delegatie.
We ont­van­gen een hechte groep jon­ge­ren die gelij­kaar­dige moei­lij­khe­den heeft doors­taan. Het zijn voor­na­me­lijk jon­ge­ren die de ges­chie­de­nis van hun fami­lie en clan met zich meedragen.
Tij­dens hun bezoek aan Brus­sel, omka­dert ZIN TV het pro­gram­ma met ont­moe­tin­gen met andere jon­ge­ren uit popu­laire wij­ken (met een voet­bal­match, cultu­rele avon­den, …), een confe­ren­tie en een bezoek aan het Euro­pees Parlement.

ZIN TV is een vor­ming­scen­trum dat ini­tia­tiea­te­liers orga­ni­seert rond audio­vi­suele taal, sociale onder­zoeks­jour­na­lis­tiek en de podium­kuns­ten. Het col­lec­tief is samen­ges­teld uit peda­go­gen, geën­ga­geerde cineas­ten, pro­fes­sio­ne­len, arties­ten en bur­gers actief in de construc­tie van een geza­men­lijk pro­ject : een com­mu­ni­ca­tie­mo­del geba­seerd op bur­ger­par­ti­ci­pa­tie. Hun mis­sie bes­taat uit het heruit­vin­den van de tele­vi­sie door het woord te geven aan die­gene die er geen heb­ben. En dit door intel­lec­tueel, cultu­reel, sociaal en poli­tiek het crea­tieve poten­tieel van de ste­de­lijke en lan­de­lijke bevol­king te valoriseren.