Redding van het ABC cinema

ABC Cinema
Sinds juni 2013 staat de voormalige ABC cinema leeg. Het team van Cinema Nova was al enkele maanden geïnteresseerd in het enorme potentieel dat de plek heeft voor het culturele leven in Brussel.

ABC Cinema

ABC Cine­ma


Het pro­ject

Sinds juni 2013 staat de voor­ma­lige ABC cine­ma leeg. Het team van Cine­ma Nova was al enkele maan­den geïn­te­res­seerd in het enorme poten­tieel dat de plek heeft voor het cultu­rele leven in Brussel.

De zaa­lin­fra­struc­tuur en de loca­tie lenen er zich uits­te­kend toe om de bios­coop­func­tie te behou­den en de voor­ma­lige ABC uit te bou­wen tot een vitale en duur­zame par­ti­ci­pa­tie- en ont­moe­ting­splek voor film, muziek en andere kunsten.

Omdat plots ver­no­men werd dat het gebouw dreigde te veran­de­ren in een zoveel­ste gezichts­loze snack­bar of win­kel op de cen­trale Brus­selse Noord-Zuid as, zet­ten leden van Cine­ma Nova, Offscreen/vzw Mar­cel en La Rétine de Pla­teau de schou­ders onder een pro­ject om deze zaal van de onder­gang te redden.

Het is een krank­zin­nig pro­ject. In nau­we­lijks twee weken werd een wet­te­lijke struc­tuur gecreëerd die de over­name van het huur­con­tract op zich neemt. Gedu­rende een jaar staat die in voor de huur­kost ; de tijd die nodig is om een cultu­reel pro­ject te hel­pen ops­tar­ten dat nadien de teu­gels kan over­ne­men. De stich­ting Cineact werd in alle­ri­jl opge­richt en doet een oproep om hier­voor het nodige geld in te zamelen.

De zaal

De ABC Cine­ma is een uit­zon­der­lijke vin­tage bios­coop uit de jaren zeven­tig op een van de drukste lanen van Brus­sel. De ABC “Ciné­ma Spec­tacle” opende zijn deu­ren in 1971 als een zaal ges­pe­cia­li­seerd in por­no­gra­fische films, afge­wis­seld met strip­tease-shows. Meer dan veer­tig jaar hield de zaal vast aan deze for­mule, en werd zo een van de laatste Euro­pese sekscinema’s die zijn films nog op 35mm pel­li­cule ver­toonde. In juli 2013 zou de ABC uitein­de­lijk sluiten.

De zaal is niet bij­zon­der groot, maar biedt een mooie ruimte met gelijkv­loers en bal­kon. Vlak voor het scherm bevindt zich een groot podium. De zaal bes­chikt in totaal over een hon­derd­tal zitplaatsen.

Ze heeft het poten­tieel om plaats te bie­den aan een waaier van mul­ti­dis­ci­pli­naire activiteiten.
Het pla­fond van de kleine tus­sen­ver­die­ping naar het bal­kon, is ver­sierd met een indruk­wek­kende collage.

Brus­sel telt veel oude cine­ma­za­len, die ofwel onher­ken­baar ges­trans­for­meerd zijn dan wel vol­le­dig leeg­staan. Het bij­zon­dere aan de ABC is dat deze bij­na in zijn oors­pron­ke­lijke staat bewaard is geble­ven. De zaal deed tot op de laatste dag dienst als bios­coop. Ze heeft een heel eigen per­soon­lij­kheid, met een sti­jl die meteen terug doet den­ken aan de jaren zeven­tig. Het bes­chei­den volume zorgt er boven­dien voor dat het idee om er terug acti­vi­tei­ten in te orga­ni­se­ren verre van onrea­lis­tisch is, want grote ver­bou­wing­swer­ken zul­len hier­door niet nodig zijn.

Lees de oproep Red ABC Cine­ma hier : http://www.abc-cinema.be/?page_id=202