Solidariteitsactie voor twee Ijslandse activisten

78300.jpg
Op 14 september werd een solidariteitsactie gehouden voor de twee ijslandse activisten die een uitwijzing tegenhielden van een asielzoeker.

78300.jpg
Twee acti­vis­ten klom­men in 2008 over een hek van de inter­na­tio­nale luch­tha­ven van Keflavík, IJs­land. Ze wil­den de depor­ta­tie van een Keniaanse vluch­te­ling naar Ita­lië tegen­hou­den. De vluch­te­ling vol­deed aan alle voor­waar­den als asiel­zoe­ker, maar werd toch ges­chei­den van zijn vrouw en zijn pas­ge­bo­ren baby.

Al het lucht­ver­keer werd voor een uur opge­hou­den en de actie werd natio­naal nieuws. Er volg­den dage­lijkse pro­tes­ten voor het minis­te­rie van Jus­ti­tie. Enkele weken later werd de vluch­te­ling terug­ge­bracht van Ita­lië. In februa­ri 2010 werd hem asiel ver­leend. Een maand later wer­den de twee acti­vis­ten aan­gek­laagd voor inbraak en voor het vers­to­ren van trans­port. Eén werd veroor­deeld tot twee maand cel en de andere kreeg 45 dagen voorwaardelijk.

Er werd beroep aan­ge­te­kend en de zaak werd door­ver­we­zen naar het Hoog­ge­recht­shof, die oor­deelde dat er sprake was van pro­ce­du­re­fou­ten. De zaak werd terug­ges­tuurd naar de recht­bank van eerste aan­leg waar­door de open­bare aank­la­ger een tweede kans kreeg. De uits­praak van de zaak volgt eind sep­tem­ber. De acti­vis­ten ris­ke­ren tot 6 jaar cel.

Het is iro­nisch dat de dezelfde IJs­landse wet­ge­ver die zelf het red­den van een men­sen­le­ven als plicht for­mu­leert, er nu voor opteert om acti­vis­ten te ver­vol­gen die effec­tief een men­sen­le­ven red­den. De acti­vis­ten ver­ze­ker­den er zich boven­dien van geen men­sen in gevaar te bren­gen tij­dens de actie, wat de rech­ter ook moest bevestigen.

De IJs­landse staat wees de vluch­te­ling uit, trok de bes­lis­sing in en ver­leende de asiel­zoe­ker als­nog asiel. Impli­ciet erkende de IJs­landse staat hier­door haar eigen ver­gis­sing. Twee acti­vis­ten die wars van alle eigen­be­lang in de bres spron­gen voor een mede­mens wor­den nu voor de derde keer door de gerechts­mo­len getrok­ken. De staat heeft nu de moge­lij­kheid hen te veroor­de­len voor een mis­dri­jf die een andere per­soon redde van ver­vol­ging in zijn thuisland.