SEAPLANE MOTHERSHIP // Vrijheids festival des Libertés 2011

Een biblio­theek die in brand staat doet den­ken aan een oude bes­cha­ving die ten einde loopt. Een aan­val op cultuur loopt alti­jd uit op de onder­gang van de beschaving…

Een biblio­theek die in brand staat doet den­ken aan een oude bes­cha­ving die ten einde loopt. Een aan­val op cultuur loopt alti­jd uit op de onder­gang van de bes­cha­ving. Dat is het uit­gang­spunt van de voors­tel­ling SEAPLANE MOTHERSHIP die met woor­den en beel­den de omz­wer­vin­gen ten tonele voert van een ruim­tes­chip waa­rop een spe­ci­men van onze bes­cha­ving op ontroe­rende wijze afscheid neemt van de Aarde, waar de zuurs­tof uit­ge­put raakt. Hotel Modern illus­treert de kwets­baa­rheid van de mens en de ver­woes­ting die onze wereld bedreigt met een apo­ca­lyp­tische per­for­mance waar­bij alle vor­men en sti­j­len wor­den inge­zet : dra­ma­tische kort­films, maca­bere foto’s, pop art, geluid­sef­fec­ten, komische scènes en ani­ma­tie­films die live op het toneel wor­den opge­no­men met minia­tuur decors en figuurtjes. Met al die visuele en dra­ma­tische extra­va­gan­tie onts­taat een voors­tel­ling van onge­ziene ori­gi­na­li­teit. Door zich te stor­ten op een zo zwaar en gevoe­lig the­ma, loopt Hotel Modern niet het gevaar melo­dra­ma­tisch te wor­den en slaagt de groep erin om het publiek ondanks de ernst van het onder­werp aan het lachen te bren­gen. Af en toe is er niets mooiers dan de totale vernieling.

Concept en per­for­mance : Her­man Helle, Pau­line Kal­ker, Ruud van der Plui­jm / Assis­ten­ten : Miri­jam Neve, Ineke Krui­zin­ga, Dirk Vroe­men, Ste­fan Gross, Mar­leen van der Lecq, Marije de Wit, Joost ten Hagen / Kle­ding : Bar­ba­ra Wit­te­veen / Tech­ni­ci : André Goos, Joris van Oos­te­rhout / Regie : Egbert Davids

Mime Award at the Dutch Theatre Gala at Amster­dam’s Stad­schouw­burg, 11 Sep­tem­ber 2011.