TEARS OF GAZA // Vrijheids Festival des Libertés 2011

Tears of Gaza is onthut­send, hef­tig en aan­gri­j­pend en bes­list geen klas­sieke documentaire.

Tears of Gaza is onthut­send, hef­tig en aan­gri­j­pend en bes­list geen klas­sieke docu­men­taire. Er wordt niet in gea­na­ly­seerd, noch becom­men­ta­rieerd. Er wordt enkel de ondraa­glijke wer­ke­lij­kheid van een oor­log getoond. De docu­men­taire is gedraaid door ver­schil­lende Pales­ti­j­nen, tij­dens de bom­bar­de­men­ten op Gaza van 2008 en 2009 en laat zien welke gevol­gen deze aan­val­len heb­ben voor de plaat­se­lijke bur­ger­be­vol­king. Deze werk­wi­jze kan als schok­kend wor­den erva­ren, maar hij haalt op doel­tref­fende wijze de mythe onde­ruit van de schone, voor het tv-jour­naal gefor­mat­teerde oor­log. Ver­ge­lijk­bare tone­len heb­ben zich voor­ge­daan in Dres­den, Tokyo, Bag­dad en Sara­je­vo. Deze film bevat zeer schok­kende beelden.

Best film award, Gaza Film Fes­ti­val, 2010 • Public award, Göte­borg Film Fes­ti­val (Swe­den), 2011

Gevolgd door een ges­prek (FR) met Lara Dera­maix (Advo­ca­ten Zon­der Grenzen).
Mede­wer­king : AdZG et l’U­nion des Pro­gres­sistes Juifs de Belgique.